lnjl.net
当前位置:首页 >> 初一 整式加减 运算题目 >>

初一 整式加减 运算题目

1.3ab-4ab+8ab-7ab+ab=______.2.7x-(5x-5y)-y=______.3.23a3bc2-15ab2c+8abc-24a3bc2-8abc=______.4.-7x2+6x+13x2-4x-5x2=______.5.2y+(-2y+5)-(3y+2)=______.6.(2x2-3xy+4y2)+(x2+2xy-3y2)=______.7.2a-(3a-2b+2)+(3a-4b-1)=_____...

3ab-4ab+8ab-7ab+ab=______. 7x-(5x-5y)-y=______. 23a3bc2-15ab2c+8abc-24a3bc2-8abc=______. -7x2+6x+13x2-4x-5x2=______. 2y+(-2y+5)-(3y+2)=______. (2x2-3xy+4y2)+(x2+2xy-3y2)=______. 2a-(3a-2b+2)+(3a-4b-1)=______. -6x2-7x2+15x2-2x2=...

3ab-4ab+8ab-7ab+ab=______. 4.7x-(5x-5y)-y=______. 5.23a3bc2-15ab2c+8abc-24a3bc2-8abc=______. 6.-7x2+6x+13x2-4x-5x2=______. 7.2y+(-2y+5)-(3y+2)=______. 11.(2x2-3xy+4y2)+(x2+2xy-3y2)=______. 12.2a-(3a-2b+2)+(3a-4b-1)...

1、原式=x²yz-x²y²/6 =1/6-1/24 =1/8 2、(x+1)^2+|y+2|=0 ∴x=-1, y=-2 原式=xy/2-5x³y² =1+20 =21

采纳我一下,然后私信给我题,

21.已知A=x3-2x2 x-4,B=2x3-5x 3,计算A B=______. 22.已知A=x3-2x2 x-4,B=2x3-5x 3,计算A-B=______. 23.若a=-0.2,b=0.5,代数式-(|a2b|-|ab2|)的值为______. 25.一个多项式减去3m4-m3-2m 5得-2m4-3m3-2m2-1,那么这个多项式等于____...

1、102×105=________; 2、a4·a6=____________; 3、x·x3·x11=___________; 4、-y·y7·y8=_______________; 5、(-1) 2003=___________; 6、( )3=_______________; 7、t·t11=_____________; 8、(-s)2·(-s)5=______________; 9、(xy)2·(x...

有理数计算 1.(-23)+(-15) 2.33+(-33) 3.65+(-17) 4.(-12)+(-67) 5.(-72)+84 6.23+(-32) 7.(-12)+11+(-8)+39 8.(-15)+14+(-43)+18 9.18+(-15)-23+15 10.5+(-6)+3+9+(-4)+(-7) 11.(-1/4)+1/3+1000+(-4/3)+0.2...

1+2=3,2+3=5,3+5=8,5+8=13,8+13=21,13+21=34,21+34=55,34+55=89,55+89=144,89+144=233,144+233=377,233+377=610,377+610=987 2+2=4,2+4=6,2+6=8,2+8=10,2+10=12,2+12=14,2+14=16,2+16=18,2+18=20,2+20=24,2+24=26,2+26=28,2+28=30,2+30=32,2+32=...

先乘除再加减,有括号先算括号 负负得正,正负得正 1,-5×1+1/5x×5=x-5 2,-a+b-c-d 3,-a+b+c+d 4,8a+2b+5a-b=13a+b 5,5a-3b-3a²+6b=5a+3b-3a²

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lnjl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com