lnjl.net
当前位置:首页 >> 初一 整式加减 运算题目 >>

初一 整式加减 运算题目

1.3ab-4ab+8ab-7ab+ab=______.2.7x-(5x-5y)-y=______.3.23a3bc2-15ab2c+8abc-24a3bc2-8abc=______.4.-7x2+6x+13x2-4x-5x2=______.5.2y+(-2y+5)-(3y+2)=______.6.(2x2-3xy+4y2)+(x2+2xy-3y2)=______.7.2a-(3a-2b+2)+(3a-4b-1)=_____...

3ab-4ab+8ab-7ab+ab=______. 7x-(5x-5y)-y=______. 23a3bc2-15ab2c+8abc-24a3bc2-8abc=______. -7x2+6x+13x2-4x-5x2=______. 2y+(-2y+5)-(3y+2)=______. (2x2-3xy+4y2)+(x2+2xy-3y2)=______. 2a-(3a-2b+2)+(3a-4b-1)=______. -6x2-7x2+15x2-2x2=...

采纳我一下,然后私信给我题,

1、a+(2b-3c-4d)=_________;2、a-(-2b-3c+4d)=________;3、(m-n)-3(z-p)=________;4、3x-[5x-(2x-1)]=________;5、4x2-[6x-(5x-8)-x2]=___________;二、化简(28分)1、(1)(3x+5y)+(5x-7y)-2(2x-4y);(2)5ab-{1、a+(2b-3c-4d)=2、a-(-2b-3c+4...

神经病,哪有题和答案

1、102×105=________; 2、a4·a6=____________; 3、x·x3·x11=___________; 4、-y·y7·y8=_______________; 5、(-1) 2003=___________; 6、( )3=_______________; 7、t·t11=_____________; 8、(-s)2·(-s)5=______________; 9、(xy)2·(x...

整式加减法 可以先让孩子分清楚同类项、带括号时计算的先后顺序。 最好你针对性的找一些题目教他做几遍。 另外,注意一下,很多小孩子做数学做不好,其实是因为语文不太好,对题目的意思无法准确理解。建议辅导小孩子时,多让他自己复述一下数学...

整式加减计算题例题例1、合并同类项(1)(3x-5y)-(6x+7y)+(9x-2y)(2)2a-[3b-5a-(3a-5b)](3)(6m2n-5mn2)-6(m2n-mn2)(1)(3x-5y)-(6x+7y)+(9x-2y)=3x-5y-6x-7y+9x-2y (正确去掉括号)=(3-6+9)x+(-5-7-2)y (合并同类项)=6x-14y(2)2a-[3b-...

1。计算:3x-5x=(—2X) 2。(—5X²—6X+7)+(3x²-2x-6)=—2x²—7x+1 3。若多项式x²-6x-2的2倍减去一个多项式得4x²-7x-5,则这个多项式为(—2X²—5X+1) 4。减—3x等于5x²-3x-5的多项式为(B) 5。A=2a²-3a...

、(3a-7)(3a+7)-2a( -1) , 其中a=-3 22、[(3x- y 2)+3y(x- )] ÷[(2x+y)2-4y(x+ y)] ,其中x=-7.8, y=8 检举 回答人的补充 2009-08-17 09:12 (1).(x-1)-(2x+1)=-x-2 (2).3(x-2)+2(1-2x)=-x-4 (3).3(2b-3a)+3(2a-3b)=-3a-3b ( 4).(3...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lnjl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com